Outdoor-forskning og uddannelse

Der skal arbejdes mere helhedsorienteret og fagligt velfunderet på tværs af kommunen, når vi sætter gang i konkrete outdoor-projekter.

Af byrådets vision fremgår det, at Silkeborg Kommune skal ”Benytte Danmarks Outdoor Hovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed og livskvalitet for alle”.

Det vil vi ved at skabe ikke bare Danmarks - men et af Europas mest interessante og ambitiøse miljøer for udvikling og forskning i koblingen af natur, outdooraktiviteter og kommunale velfærdsopgaver. Vi kalder ideen for Outdoor Living Lab.

Sådan gør vi

Arbejdet med at integrere outdooraktiviteter og natur i velfærdsområdet er godt igang i Silkeborg Kommune, men det skal hele tiden styrkes og indtænkes i dagligdagen.

Arbejdet med at integrere outdooraktiviteter i alt, hvad vi gør, bygges derfor op om en tretrins arbejdsmodel.

 1. Først udvikles nye indsatser i tæt samarbejde med relevante partnere. I udviklingsfasen er det vigtigt, at alle parter bliver hørt og involveret.
 2. Dernæst afprøves de nye indsatser i mindre skala og evalueres. Hvis evalueringen er positiv, justeres indsatserne og afprøves i større skala med henblik på at beskrive det, der fungerer bedst (best practice).
 3. Herefter arbejdes der hen imod at få udbredt den vellykkede outdoor-indsats i hele kommunen.

Forpligtende handleplaner

Arbejdet med at integrere natur, outdooraktiviteter og velfærd konkretiseres i forpligtende handleplaner, som udarbejdes årligt for hvert velfærdsområde.

Handleplanerne beskriver dels, hvad det ansvarlige politiske udvalg ønsker at arbejde med på området i det kommende år og dels målsætninger, som sætter kursen og er med til at sikre politisk forankring og et langsigtet perspektiv. 

Soebad Silkeborg masseaftenbadning

Natur, outdooraktiviteter og velfærd i balance

Arbejdet med handleplanerne skal ske i et fornuftigt tempo og omfang. Derfor arbejdes der med indsatser på tre niveauer.

Handleplanerne vil derfor indeholde:

 • Enkelte fyrtårnsprojekter, som skal være med til at sætte den overordnede kurs for outdoorområdet.
 • En række ambitiøse projekter og indsatser, som skal være de lokomotiver, der sikrer fremdrift.
 • De mange mindre projekter og indsatser, som skal sikre fundamentet for projektet bredt i kommunen.

Nedenfor er samlet en række eksempler på, hvordan Silkeborg Kommune allerede i dag kobler outdoor med velfærdsopgaver.

Børnehaver og vuggestuer:

 • Børn i børnehaverne opholder sig 4-5 timer udenfor om dagen i sommerhalvåret og 2-3 timer i vinterhalvåret.
 • Næsten alle børnehaver har legepladser og bålpladser, og cirka en tredjedel har udeværksteder, naturlegepladser eller lignende.

Det er imidlertid kun få børnehaver, der arbejder mere målrettet med outdoor – f.eks. som en del af del af Friluftsrådets projekt ”De Grønne Spirer” - eller betegner sig selv som en egentlig natur- eller skovbørnehave.

Som en del af en ny helhedsplan i Sejs-Svejbæk undersøger kommunen nu muligheden for at bygge en ny outdoor-børnehave.

Folkeskoler:

 • Der er gang i forskellige projekter og aktiviteter, som integrerer natur, pædagogik og undervisning. Eksempelvis har Frisholm Skole egen O-løbsbane,
 • Virklund Skole har udeskole og skolehaver og Gjern Skole er med i Naturhus Gjern Bakker.
 • Den centrale indsats i kommunen på skoleområdet er forankret i Videncenter for Naturfag på AQUA. Herfra understøttes kommunens skoler i undervisning i naturfag og lærer, hvordan man opsamler og deler viden.
 • UD&LÆR-platformen er helt central i formidlingen af Silkeborg Kommunes undervisnings- og læringsforløb, som afvikles i eksterne læringsmiljøer, hvor børn og unge på alle alderstrin skal ud af deres vante rammer.

Socialområdet

I kommunens socialpsykiatri arbejdes der allerede i dag med at integrere outdoor i en række aktiviteter.

 • Fire dage om ugen tager ”Skovværket” ud og vedligeholder arealer for Naturstyrelsen og kommunen.
 • Den socialpsykiatriske biavlergruppe”Biværket” har en mindre produktion af honning 12 forskellige steder i kommunen. Stederne er fundet i samarbejde med Naturstyrelsen, lokale private lodsejere og kommunale samarbejdspartnere.
 • Social Psykiatrisk Center tilbyder også flere konkrete aktiviteter som fx ”Mødestedet” som arrangerer faste gåture, ”Naturtræning” som er træning i naturen forskellige steder i kommunen, en fast ugentlig Mountainbike-tur, vinterbadning i Almind sø og fisketure.

Handicapområdet

På handicapområdet arbejdes der på, at borgerne skal have lys, luft og fysisk aktivitet hver dag.

 • Af konkrete aktiviteter kan f.eks. nævnes et camping-tilbud, hvor frivillige sammen med kommunen har en campingvogn på Truust Camping. Og ”Grønt Udehold,” der hjælper med at bygge Mountainbike-spor i Vesterskoven.

Boern i ring kampraab 

Ældreområdet

 • Der er ved alle plejecentre i Silkeborg Kommune grønne udearealer, stier, haveborde, bænke mm., som giver beboerne mulighed for at komme ud og for at færdes alene, trygt og sikkert.
 • Desuden er flere af kommunens plejecentre igang med at forskønne og udvide de grønne udearealer.

Sundhedsområdet:

 • På demensområdet er outdoor en del af flere aktivitetstilbud, og den unikke natur i kommunen bliver flittigt brugt – f.eks. Odden, Iskælderdalen, Lunden, Remstruplund, Indelukket og statsskoven.
 • ”Naturfitness” og ”Skovvandrerne” er begge tilbud til demente og deres pårørende med fokus på netværk, identitet og livskvalitet.
 • ”Kom trygt omkring” har fokus på, hvordan man kan forebygge, at ældre falder udenfor.
 • ”Naturkræfter” er et rehabiliteringstilbud i naturen til kræftramte mænd.
 • Herudover tænker Sundhedshuset hele tiden uderummet ind i sine øvrige aktiviteter som f.eks. individuel træning og holdtræning, rygestopkurser mv.

Teknik- og miljøområdet

Teknik- og miljøområdet har en central plads på outdoorområdet. Der er mange eksempler på, hvordan afdelingen arbejder med outdoor.

 • Udpegning af områder til skovrejsning
 • Modernisering af Silkeborgs gågader
 • Helhedsplan for en ny Dybkærskole og et bytorv i Gødvad
 • Forvaltning af kommunale skovarealer
 • Cykelhandlingsplan
 • Natur- og drikkevandsbeskyttelse
 • Ny søfront
 • Klima- og miljøvurderinger
 • Den nye bydel Eriksborg.

Kultur- og fritidsområdet

På fritidsområdet arbejdes der målrettet med udvikling af outdooraktiviteter og faciliteter.

 • Oprettelsen af kommunens outdoorsekretariat har været et centralt greb i en strategisk prioritering af koblingen af natur, outdooraktiviteter og kommunale velfærdsopgaver.
 • Arbejdet med at forbedre adgangen til og mulighederne for at dyrke fritidsaktiviteter i naturen – f.eks. med etablering af afmærkede vandrestier, turcykelruter og Mountainbike-spor. Og der er bygges nye faciliteter, som skal understøtte både borgere og foreninger i naturen – som legepladser, badebroer, en bikepark, Søsportens hus, et trailcenter, nye søbade og hot spots med vaskeplads, omklædning og bænke.
 • I regi af ”Bevæg dig for livet” stort fokus på at understøtte det frivillige foreningsliv.
 • Koblingen mellem Silkeborgs natur, kultur og historie er ligeledes centralt.